Fietser op weg

Marktontwikkelingen

Wat wij zien in de markt

Samen met onze partners brengen we Zero Waste elke dag een stap dichterbij. Om dat te kunnen doen houden we de marktontwikkelingen nauwkeurig in de gaten. De ontwikkelingen in de markt kunnen leiden tot prijsveranderingen, bijvoorbeeld voor specifieke afvalstromen die onder druk staan. Per stroom lichten wij hier de belangrijkste ontwikkelingen uit. Ook ontwikkelingen in economie en wetgeving zijn van groot belang. Daarover staat hier meer informatie.
Serge Fluanta

"In de overgang naar een circulaire economie moet de vraag 'Hoe kom ik zo goedkoop mogelijk van mijn bedrijfsafval af?' plaatsmaken voor 'Hoe doe ik dit zo groen mogelijk?"

Serge Flantua, Directeur Sales

Aan de slag

De weg naar Zero Waste is geen gemakkelijke. Zeker hier geldt: alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Met slimme oplossingen zorgen we ervoor dat organisaties de stappen kunnen zetten die nodig zijn. Samen pakken we door op duurzaamheid. Benieuwd wat voor uw organisatie de volgende stap is? Hierover gaan wij graag met u in gesprek!

Ontwikkelingen in economie en wetgeving

In het Rijksbrede programma Circulaire Economie is een 100% circulair Nederland in 2050 het streven. In een circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. De afgelopen jaren zijn er verschillende financiële en juridische prikkels geïntroduceerd met als doel verbranding van recyclebare materialen te voorkomen om op deze manier recycling en hergebruik van materialen extra te stimuleren.

Wij houden in de gaten wat dit betekent voor uw organisatie en het afval dat jullie produceren. In 2022 verwachten wij dat de volgende ontwikkelingen hier invloed op gaan hebben.

CO2 heffing voor afvalverbrandingsinstallaties

De invoering van de Nederlandse CO2-heffing voor afvalverbrandingsinstallaties en de verhoging van de verbrandingsbelasting zijn voorbeelden van financiële prikkels om hergebruik te stimuleren. Voor de komende jaren verwachten wij een verdere intensivering en toename aan beleidsinstrumenten om afvalscheiding te stimuleren. Voor stromen die niet geschikt zijn voor hergebruik betekent dit dat de kosten onvermijdelijk zullen oplopen. Om onnodige kosten te voorkomen raden wij aan om de stroom restafval te reduceren. Dit kan ondermeer door slim inkoopbeleid en door in te zetten op bronscheiding.

Er is voor 2022 geen verhoging van de verbrandingsbelasting aangekondigd (WBM) en de CO2-heffing heeft door dispensatie nog geen effect. Wel gaan we uit van de jaarlijkse indexatie van het tarief. Een nieuwe regering zou andere keuzes kunnen maken, maar hierover komt meer duidelijkheid wanneer de nieuwe regering haar plannen presenteert.

Kostenstijging loonkosten en sociale lasten

Door de invoering van de nieuwe CAO zien we een stijging in de loonkosten van 3,5% per 1 juli 2021 en 3,25% per 1 januari 2022. Voor zware beroepen is er een regeling voor vervroegde uitdiensttreding toegevoegd. Voor 2022 verwachten wij in totaal een stijging van 5% in de loonkosten en sociale lasten. Hiernaast is er nu krapte op de arbeidsmarkt, vooral rond chauffeurs. Dit tekort veroorzaakt naast een toename van de kosten voor werving druk op de operationele processen.

Onze logistiek- en sorteerkosten zullen door inflatie en kostenstijgingen minimaal met 5% toenemen. De oorzaak hiervan ligt deels bij de nieuwe CAO. Daarnaast is de druk op zero emissie in binnensteden toegenomen. Tot slot zijn de kosten voor energie (diesel en gas) en materialen (met name metalen en plastics) zeer sterk gestegen wegens schaarste en de lange levertijden.

De Nea index, de maatgevende index voor de kosten (exclusief verwerking) in onze markt, zal naar verwachting rond de 5% uitkomen.

CO2-uitstoot terugdringen in de transportsector

Voor de transportsector gelden steeds striktere milieueisen, opgelegd door de Europese Commissie. Het terugdringen van emissies in de vorm van CO2-uitstoot en fijnstof is hiervan een belangrijk onderdeel. De inzameling van huishoudelijk afval valt hier ook onder. Gemeenten zoeken daarom, in samenwerking met afvalinzamelaars, naar manieren om te voldoen aan toekomstige eisen en doelstellingen. Waterstofwagens zijn hierbij een uiterst geschikt hulpmiddel. Deze wagens zijn 100 procent elektrisch aangedreven en hebben geen schadelijke uitstoot.

Maak kennis met: Green Collective

Een schonere, veiligere binnenstad, door minder vrachtwagenverkeer. Dat is het doel van Green Collective. Een initiatief dat afvalinzamelaars verenigt om samen bedrijfsafval in te zamelen in binnensteden. Met gezamenlijke wagens, via gecombineerde inzamelroutes.

Ontwikkelingen per afvalstroom

Door corona produceren sommige bedrijven en organisaties veel méér afval dan normaal, andere bedrijven juist veel minder. Dat is uitdagend voor ons en onze partners met wie we samenwerken. De effecten rond corona zien wij nu langzaam normaliseren. Per afvalstroom geven wij onderstaand een update over de ontwikkelingen in de branche. 

Shovel met bouw- en sloopafval (bsa)

Bouw- en sloopafval

Gemengd bouw- en sloopafval (BSA) verandert continue van samenstelling. Het bevat steeds meer verpakkingsafval en steeds minder puin en zeefzand. Wat is hiervan de oorzaak? Bouwmethoden veranderen regelmatig en de stromen op de bouwplaats worden steeds beter gesorteerd. Structureel zal gemengd BSA steeds meer restafval bevatten waardoor het tarief richting restafval gaat groeien: op langere termijn zijn dit stijgingen van 20 à 30 euro per ton. Stromen als zeefzand en puin stijgen ook in prijs. Dit komt door de steeds hogere eisen aan zuiverheid ten behoeve van hoogwaardig hergebruik. Hierdoor is een betere bewerking noodzakelijk.

Wij houden op dit moment rekening met een lichte verhoging  van het poorttarief voor BSA van 2 tot 3 euro per ton voor 2022.

vaten met gevaarlijk afval

Gevaarlijk afval

De inzameling en verwerking van gevaarlijk afval wordt uitsluitend gedaan door specifieke eindverwerkers die de juiste vergunningen en installaties beschikken. Het komt steeds vaker voor dat een verwerker beperkte capaciteit beschikbaar heeft. Aangezien gevaarlijk afval maar beperkt mag worden opgeslagen brengt uitval en storingen de capaciteit uit evenwicht. Door de strengere regelgeving en de druk op het milieu is de verwachting dat prijsaanpassingen iets hoger gaan liggen dan het inflatieniveau.

Zeer zorgwekkende stoffen

Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) zoals PFAS en GEN-X komen onder een vergrootglas te liggen. Dit type stof wordt veel gebruikt en vinden we op nanoniveau terug in veel afvalstromen. De verwachting is dat hier meer eisen aan gesteld gaan worden.

Hout afval

Hout

De houtmarkt ontwikkelt zich snel. Er is veel vraag naar hout voor thermische verwerking (groene energie opwekking). Deze (subsidie gedreven) ontwikkeling staat politiek ter discussie en we zien nu al dat de subsidies van de Duitse Bio Energiecentrales worden afgebouwd. Ons doel is om hout zoveel mogelijk in zetten voor hergebruik. GreenBlocks is hier een mooie voorbeeld van. Met het initiatief GreenBlocks wordt afvalhout gerecycled tot palletklossen, waardoor kwalitatief hoogwaardig vers hout niet meer gebruikt hoeft te worden om de palletklossen te produceren.

Op dit moment houden wij rekening met een 0% stijging voor de meeste gevallen voor 2022.

Metalen Verfblikken

Metalen

De markt van zowel non-ferro als ferro metalen piekt op dit moment als gevolg van de coronacrisis. Zet deze prijspiek ook door in 2022? De verwachting is van niet. Wij adviseren om rekening te houden met 10 - 30% lagere prijsniveaus.

De door ons gehanteerde index afslagen zullen gezien onze kostenontwikkeling met ongeveer 5% inflateren.

Papier balen

Papier en karton

Er is veel vraag naar karton vanuit de Europese papierfabrieken. Door de herstart van de horeca draaien fabrieken die verpakkingen of tissues maken op volle kracht. Wel zien we een daling in de productie van folders en kranten.

Kantoren zijn lang minimaal bezet geweest, waardoor er relatief weinig papier vrijkomt. Bij de volledige heropening van de economie zal het aanbod van papier weer stijgen. Normaal zou dit de markt weer wat ontspannen, maar gezien de hoger vraag verwachten dat het wat hogere prijspeil aanhoudt in 2022.  

De door ons gehanteerde index afslagen zullen gezien onze kostenontwikkeling met ongeveer 6,5% inflateren.

 

Plastic balen

Plastic

Aan de ene kant zijn de tarieven voor secundaire grondstoffen gestegen. Aan de andere kant is het sorteren van gemengde kunststoffen een kostbaar proces met steeds strengere eisen door wet- en regelgeving rondom brandveiligheid. Deze kosten liggen een stuk hoger dan de baten van de grondstoffen.

Naar verwachting blijft het huidige prijsniveau van de plastics markt stabiel. De vraag naar gerecyclede kunststoffen stijgt. Waar vorig jaar nog een daling zichtbaar was, is de vraag naar hoogwaardigere kwaliteiten nu stabiel en licht aan het groeien.

Logistieke kosten stijgen en daarom zullen de door ons gehanteerde index afslagen met ongeveer 6,5% inflateren.

Restafval in hal

Restafval

Het afgelopen jaar zijn de volumes van restafval uit bedrijven afgenomen. Er wordt minder geproduceerd en er wordt meer vanuit huis gewerkt. Hierdoor zien we wel een toename in de hoeveelheden restafval uit huishoudens. Toch is dit effect kleiner dan de vermindering van het bedrijfsmatige restafval.

Daarnaast zorgt de importheffing ervoor dat er minder restafval wordt geïmporteerd. Meer verwerkingscapaciteit is het gevolg hiervan. Aan de andere kant wordt het verbranden van afval door overheidsbeleid duurder gemaakt en stijgen de bedrijfskosten van de verwerkers door de hiervoor beschreven algemene kosten ontwikkelingen mee.

Wij verwachten in ieder geval een inflatiecorrectie op de verbrandingsheffing. De CO2-heffing op het verbranden van afval gaat op langere termijn een sterk prijsopdrijvend effect hebben. Echter is door de dispensatieregeling dit effect in 2022 nihil. Deze effecten worden deels gecompenseerd door de gestegen energieprijzen. We adviseren rekening te houden met een kostenstijging van 2 tot 3% voor brandbaar restafval. Als zich hier politieke ontwikkelingen voordoen zullen we dit communiceren.

Meer informatie?

De markt ontwikkelt zich voortdurend. Wij zullen u via deze pagina op de hoogte houden van de meest recente ontwikkelingen. Wilt u meer weten over de huidige ontwikkelingen in de markt of onze verwachtingen voor de toekomst? Neem contact met ons op via het contactformulier.