Fietser op weg

Marktontwikkelingen

Wat wij zien in de markt

Elke dag brengen we zero waste een stap dichterbij. Hiervoor houden we de marktontwikkelingen nauwkeurig in de gaten. De afgelopen jaren zijn er verschillende financiële en juridische prikkels geïntroduceerd met als doel verbranding van recyclebare materialen te voorkomen om op deze manier recycling en hergebruik van materialen extra te stimuleren. Wij houden in de gaten wat dit betekent voor uw organisatie en het afval dat jullie produceren.

De weg naar zero waste is geen gemakkelijke. Zeker hier geldt: alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Met slimme oplossingen zorgen we ervoor dat organisaties de stappen kunnen zetten die nodig zijn. Samen pakken we door op duurzaamheid. Benieuwd wat voor uw organisatie de volgende stap is? Hierover gaan wij graag met u in gesprek!

Ontwikkelingen in economie en wetgeving

In het Rijksbrede programma Circulaire Economie is een 100% circulair Nederland in 2050 het streven. In een circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. De afgelopen jaren zijn er verschillende financiële en juridische prikkels geïntroduceerd met als doel verbranding van recyclebare materialen te voorkomen om op deze manier recycling en hergebruik van materialen extra te stimuleren.

CO2 heffing voor afvalverbrandingsinstallaties

De invoering van de Nederlandse CO2-heffing voor afvalverbrandingsinstallaties en de verhoging van de verbrandingsbelasting zijn voorbeelden van financiële prikkels om hergebruik te stimuleren. Voor de komende jaren verwachten wij een verdere intensivering en toename aan beleidsinstrumenten om afvalscheiding te stimuleren. Voor stromen die niet geschikt zijn voor hergebruik betekent dit dat de kosten onvermijdelijk zullen oplopen. Om onnodige kosten te voorkomen raden wij aan om de stroom restafval te reduceren. Dit kan ondermeer door slim inkoopbeleid en door in te zetten op bronscheiding.

Inzameling en transport

Voor de transportsector gelden steeds striktere milieueisen, opgelegd door de Europese Commissie. Het terugdringen van emissies in de vorm van CO2-uitstoot en fijnstof is hiervan een belangrijk onderdeel en ook de inzameling van huishoudelijk afval valt hieronder.

Loonkosten en sociale lasten

Door de invoering van de nieuwe CAO zien we een stijging in de loonkosten van 3,25% per 1 januari 2022. Voor zware beroepen is er een regeling voor vervroegde uitdiensttreding toegevoegd. Voor 2022 verwachten wij in totaal een stijging van 5% in de loonkosten en sociale lasten. Hiernaast is er nu krapte op de arbeidsmarkt, vooral rond chauffeurs. Dit tekort veroorzaakt naast een toename van de kosten voor werving druk op de operationele processen.

Onze logistiek- en sorteerkosten zullen door inflatie en kostenstijgingen minimaal met 5% toenemen. De oorzaak hiervan ligt deels bij de nieuwe CAO. Daarnaast is de druk op zero emissie in binnensteden toegenomen. Tot slot zijn de kosten voor energie (diesel en gas) en materialen (met name metalen en plastics) zeer sterk gestegen wegens schaarste en de lange levertijden.

De Nea index, de maatgevende index voor de kosten (exclusief verwerking) in onze markt, zal naar verwachting rond de 5% uitkomen.

De weg naar een duurzaam morgen

We gaan naar een toekomst waarin we materialen meer op waarde schatten. Waarin we ze niet langer verspillen, maar juist optimaal benutten. Doet u mee?

Ontwikkelingen per afvalstroom

Shovel met bouw- en sloopafval (bsa)

Bouw- en sloopafval

Gemengd bouw- en sloopafval (BSA) verandert continue van samenstelling. Het bevat steeds meer verpakkingsafval en steeds minder puin en zeefzand. Wat is hiervan de oorzaak? Bouwmethoden veranderen regelmatig en de stromen op de bouwplaats worden steeds beter gesorteerd. Structureel zal gemengd BSA steeds meer restafval bevatten waardoor het tarief richting restafval gaat groeien: op langere termijn zijn dit stijgingen van 20 à 30 euro per ton. Stromen als zeefzand en puin stijgen ook in prijs. Dit komt door de steeds hogere eisen aan zuiverheid ten behoeve van hoogwaardig hergebruik. Hierdoor is een betere bewerking noodzakelijk.

Wij houden op dit moment rekening met een lichte verhoging  van het poorttarief voor BSA van 2 tot 3 euro per ton voor 2022.

vaten met gevaarlijk afval

Gevaarlijk afval

De inzameling en verwerking van gevaarlijk afval wordt uitsluitend gedaan door specifieke eindverwerkers die de juiste vergunningen en installaties beschikken. Het komt steeds vaker voor dat een verwerker beperkte capaciteit beschikbaar heeft. Aangezien gevaarlijk afval maar beperkt mag worden opgeslagen brengt uitval en storingen de capaciteit uit evenwicht. Door de strengere regelgeving en de druk op het milieu is de verwachting dat prijsaanpassingen iets hoger gaan liggen dan het inflatieniveau.

Zeer zorgwekkende stoffen

Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) zoals PFAS en GEN-X komen onder een vergrootglas te liggen. Dit type stof wordt veel gebruikt en vinden we op nanoniveau terug in veel afvalstromen. De verwachting is dat hier meer eisen aan gesteld gaan worden.

Hout afval

Hout

De houtmarkt ontwikkelt zich snel. Er is veel vraag naar hout voor thermische verwerking (groene energie opwekking). Deze (subsidie gedreven) ontwikkeling staat politiek ter discussie en we zien nu al dat de subsidies van de Duitse Bio Energiecentrales worden afgebouwd. Ons doel is om hout zoveel mogelijk in zetten voor hergebruik. GreenBlocks is hier een mooie voorbeeld van. Met het initiatief GreenBlocks wordt afvalhout gerecycled tot palletklossen, waardoor kwalitatief hoogwaardig vers hout niet meer gebruikt hoeft te worden om de palletklossen te produceren.

Op dit moment houden wij rekening met een 0% stijging voor de meeste gevallen voor 2022.

Metalen Verfblikken

Metalen

De markt van zowel non-ferro als ferro metalen piekt op dit moment als gevolg van de coronacrisis. Zet deze prijspiek ook door in 2022? De verwachting is van niet. Wij adviseren om rekening te houden met 10 - 30% lagere prijsniveaus.

De door ons gehanteerde index afslagen zullen gezien onze kostenontwikkeling met ongeveer 5% inflateren.

Papier balen

Papier en karton

Er is veel vraag naar karton vanuit de Europese papierfabrieken. Door de herstart van de horeca draaien fabrieken die verpakkingen of tissues maken op volle kracht. Wel zien we een daling in de productie van folders en kranten.

Kantoren zijn lang minimaal bezet geweest, waardoor er relatief weinig papier vrijkomt. Bij de volledige heropening van de economie zal het aanbod van papier weer stijgen. Normaal zou dit de markt weer wat ontspannen, maar gezien de grote vraag zien we dat het wat hogere prijspeil aanhoudt in 2022.  

De door ons gehanteerde index afslagen zullen gezien onze kostenontwikkeling met ongeveer 6,5% inflateren.

Plastic balen

Plastic

Aan de ene kant zijn de tarieven voor secundaire grondstoffen gestegen. Aan de andere kant is het sorteren van gemengde kunststoffen een kostbaar proces met steeds strengere eisen door wet- en regelgeving rondom brandveiligheid. Deze kosten liggen een stuk hoger dan de baten van de grondstoffen.

Naar verwachting blijft het huidige prijsniveau van de plastics markt stabiel. De vraag naar gerecyclede kunststoffen stijgt. Waar vorig jaar nog een daling zichtbaar was, is de vraag naar hoogwaardigere kwaliteiten nu stabiel en licht aan het groeien.

Logistieke kosten stijgen en daarom zullen de door ons gehanteerde index afslagen met ongeveer 6,5% inflateren.

Restafval in hal

Restafval

Het afgelopen jaar zijn de volumes van restafval uit bedrijven afgenomen. Er wordt minder geproduceerd en er wordt meer vanuit huis gewerkt. Hierdoor zien we wel een toename in de hoeveelheden restafval uit huishoudens. Toch is dit effect kleiner dan de vermindering van het bedrijfsmatige restafval.

Daarnaast zorgt de importheffing ervoor dat er minder restafval wordt geïmporteerd. Meer verwerkingscapaciteit is het gevolg hiervan. Aan de andere kant wordt het verbranden van afval door overheidsbeleid duurder gemaakt en stijgen de bedrijfskosten van de verwerkers door de hiervoor beschreven algemene kosten ontwikkelingen mee.

Wij verwachten in ieder geval een inflatiecorrectie op de verbrandingsheffing. De CO2-heffing op het verbranden van afval gaat op langere termijn een sterk prijsopdrijvend effect hebben. Echter is door de dispensatieregeling dit effect in 2022 nihil. Deze effecten worden deels gecompenseerd door de gestegen energieprijzen. We adviseren rekening te houden met een kostenstijging van 2 tot 3% voor brandbaar restafval. Als zich hier politieke ontwikkelingen voordoen zullen we dit communiceren.

Meer informatie?

De markt ontwikkelt zich voortdurend. Wij zullen u via deze pagina op de hoogte houden van de meest recente ontwikkelingen. Wilt u meer weten over de huidige ontwikkelingen in de markt of onze verwachtingen voor de toekomst? Neem contact met ons op via het contactformulier.